Символ на вековните кестенови гори!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС ПЕТРИЧ“

Държавно горско стопанство „Петрич” е основано през 1913 г.

Разположено е по северните склонове на планината Беласица и по южните склонове на Огражден планина, както и по поречията на реките Струма, Струмешница и Пиринска Бистрица.

Релефът варира от котловинно-долинен до планински.

Надморската височина е в границите от 65 до 1750 м.

Общата площ на държавните горски територии е 27 622 ха, като 80% от тях попадат в защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 75%.

Преобладават широколистните гори от бук, кестен, благун и чинар.

Създадените иглолистни култури включват бял бор и черен бор.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 40 000 куб.м.

На територията на стопанството са разположени три горски разсадника: „Иваник“ с площ 75 дка, „Златарево“ – 72 дка и „Тополница“ – 46 дка.

В ТП „ДГС Петрич“ е обособен държавен дивечовъден участък с площ 5417 ха, както и ловностопански райони с обща площ 33175 ха.

Представители на фауната са дивата свиня, сърната, заекът, вълкът, лисицата, златката, дивата котка и др.

Птичето царство е представено от гривяк, гургулица, пъдпъдък, полска яребица, планински кеклик и др.

Част от стопанството попада в границите на Природен парк „Беласица“.

Най-старите букови гори са обект на защита в резервата „Конгура“, а вековни кестенови дървета на възраст над 200 години и диаметър над 2 м се опазват в буферната зона на резервата – защитената местност Бабите.

В подножието на планината се намират и два културно-исторически обекта: Петричката крепост, изградена през ХІІІ–ХІV в. върху руините на антична крепост от края на ІV в. и Петричкият манастир „Св. Петка“. 

Адрес: гр. Петрич 2850, Област Благоевград

ул. „България“ № 60

тел.: 0887 556 153

dlpetrich@abv.bg

https://dgs-petrich.uzdp.bg

Виж още