Символ на вековните кестенови гори!

На стопанството

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2023Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ПЕТРИЧ
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Петрич за 20223.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Петрич за 2022г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ПЕТРИЧ
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Петрич за 2021г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Петрич за 2020г. .
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Петрич за 2019г.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Петрич за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Петрич за 2017г.