Символ на вековните кестенови гори!

Конкурси

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА: товарене, транспортиране и разтоварване на 279 пл. м3ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА:

товарене, транспортиране и разтоварване на  279 пл. м3 /двеста седемдесет и девет плътни кубични метра/ дървесина от временен горски склад „Отдел и подотдел 1082-д,з,л,о,п” /находящ се в обект 2227 ТТР, в землището на с.Яково/ в района на дейност на ТП «ДГС Петрич» до централен склад разсадник „Иваник”/краен потребител, общ.Петрич.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ