Символ на вековните кестенови гори!

Горска сертификация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС ПЕТРИЧ”
ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС ПЕТРИЧ“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС ПЕТРИЧ”
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ПЕТРИЧ“
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС ПЕТРИЧ
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС ПЕТРИЧ“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
Декларация към Критерий 1.8
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС ПЕТРИЧ“ през 2022 г.
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРИЧ”
СПИСЪК на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС Петрич
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели, в които е предвидено ползване през 2022 г.
АНАЛИЗ на резултатите от проведения Мониторинг 2021г. в ТП ДГС Петрич
АНАЛИЗ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от извършването на горскостопански дейности.
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Петрич“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2021 г
Анализ на проведения мониторинг 2020
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Петрич
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ПЪРВОМАЙ” /ТП „ДГС ПЕТРИЧ“/
Резюме на ГСП на ТП "ДГС Петрич"
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Петрич“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Петрич
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Петрич
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС Петрич“
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Петрич
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Петрич“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Петрич срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности