Символ на вековните кестенови гори!

Обявления

ТП ДГС „БЕЛОВО“ уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по одобрен ценоразпис с изх.№ ЦУ-00-147-1/01.11.2023 година налична добита дървесина от временен склад „Цоцкови ниви“                                                                                   ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

                                                                                             СТРАНИ

ОБЯВЛЕНИЕ

ТП ДГС „БЕЛОВО“ уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по одобрен ценоразпис с изх.№ ЦУ-00-147-1/01.11.2023 година налична добита дървесина от временен склад „Цоцкови ниви“  , отдели 294 „и“ на следните количества по асортименти, дървесен вид и единични цени както следва:

Отдел: 294 „и“

№по ред

асортимент

дървесен вид

количество м3

единична цена

м3

Стойност лв.

1

ОЗМ

бк

43,00

124

5332

 

Всичко:

 

43,00

 

5332

 

Заявления се приемат  до 01.12.2023 г. в деловодството на ТП ДГС Белово , също така и по електронен път на email: belowo_dgs@abv.bg

В заявленията е необходимо да бъде посочен обема на дървесина, който заявителя желае да закупи . Търговците подали заявление декларират обстоятелството – липса на задължения по вече закупени други количества дървесина от териториалното поделение или поделения на предприятието.

Заявилите желание за закупуване на налична добита дървесина от обявените количества се уведомяват по електронен път в срок 3/три/ работни дни, за количествата и стойността , които могат да закупят,както и срока в който е необходимо дървесината да бъде заплатена и транспортирана.

 

 

 

ИНЖ. АНГЕЛ КУЗМАНОВ

ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС БЕЛОВО